Navigácia

 • Šitie rúšok

  Žiaci p.uč.Talarovičovej sa v domácich podmienkach učili základné stehy a pokúšali sa ušiť vlastné rúška. Ponúkame ukážky niektorých z nich.

 • Výtvarné práce

  Ukážka nádherných výtvarných prác našich najmenších žiakov v čase karantény z tried p.uč. Mihálikovej

 • Kraslice

  Napriek karenténe a domácemu vyučovaniu naši žiaci pripravili v čase Veľkonočných sviatkov nádherné  pestrofarebné kraslice. Aj takto sa dali stráviť sviatočné dni.

 • Klasifikácia predmetov

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že v rámci záverečného hodnotenia nebudú klasifikované tieto predmety: Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná a športová výchova, Pracovné vyučovanie, Prvouka  a Technika , ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Na záverečnom hodnotení bude uvedené absolvoval/la.

   

                                                                                                                           Ivan Bandurčin, riaditeľ školy

                                                                                                                             

 • Zápis do 1. ročníka - nové usmernenie - aktualizované

   

  Vážení rodičia!

  Riaditeľstvo Základnej školy na Študentskej ulici v Snine oznamuje, že

   zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch

  od 15. apríla 2020 do 30.apríla 2020.

  Z dôvodu opatrení a obmedzení spojených s epidémiou šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 bude možné zápis budúcich prvákov do základnej školy vykonať dvojakým spôsobom:

         Vyplnením elektronickej prihlášky formou elektronického formulára

   

  • Na webovej stránke bude od 15.4.2020 sprístupnený formulár elektronickej prihlášky, ktorý je potrebné dôkladne vyplniť na základe údajov v rodnom liste dieťaťa, občianskom preukaze zákonných zástupcov a odoslať.
  • Elektronická prihláška bude odoslaná na e-mail školy a v školskom informačnom systéme zaregistrovaná. Ak ste vyplnili a odoslali elektronickú prihlášku správne, príde Vám o tom potvrdzovací email.
  • Do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spojeného s opatreniami proti šíreniu koronavírusu pozveme oboch zákonných zástupcov do školy, pričom overíme a skontrolujeme údaje na prihláške na základe predloženého rodného listu dieťaťa a občianskych preukazov zákonných zástupcov a tí ju následne obaja podpíšu. V prípade, že zapísané dieťaťa je so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doloží zákonný zástupca vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
  • v prípade neúčasti druhého rodiča, je potrebné doniesť podpísaný súhlas rodiča o výbere základnej školy (tlačivo: Súhlas rodiča s výberom základnej školy.docx)
  • v prípade, ak rodičia nežijú spolu, je potrebné doniesť kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv alebo rozhodnutie o určení výživného, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy

  OSOBNE - v prípade, ak zákonný zástupca, rodič nemá možnosť zaslať prihlášku elektronicky

   

  • Tlačivo Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka  zákonní zástupcovia vyplnia a podpíšu osobne vo vyhradenom priestore školy v pracovných dňoch bez osobnej prítomnosti detí. Pričom budú musieť dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia, t.j. pri vstupe do budovy školy musia mať rodičia ochranné rúško, ochranné rukavice a svoje vlastné pero.

                   Osobný zápis bude prebiehať v čase 10:00 - 14:00 vo vestibule školy

  • K zápisu je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov.
  • V prípade, že zapísané dieťaťa je so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doloží zákonný zástupca vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
  • v prípade neúčasti druhého rodiča, je potrebné doniesť podpísaný súhlas rodiča o výbere základnej školy (tlačivo: Súhlas rodiča s výberom základnej školy.docx)
  • v prípade, ak rodičia nežijú spolu, je potrebné doniesť kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv alebo rozhodnutie o určení výživného, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy

  ČO POTREBUJE ŽIAK 1. ROČNÍKA - ZOZNAM

   

  V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať

  emailom: zsstudentskasv@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0911 438 008

 • Hodnotenie v ZŠ počas prerušeného vyučovania

  Usmernenie MŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

  https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf

 • Prerušenie vyučovania pokračuje do odvolania

  Vážení rodičia,

  na základe Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020, ktoré oznámil na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling v nadväznosti na prerušenie vyučovania od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 

  sa prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania

  a to v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

   

  • Pre školský rok 2019/2020 sa ruší monitor Testovanie-9, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.
  • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
  • Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla,  od 15. do 30. apríla 2020, ale bez osobnej prítomnosti detí. Prosíme sledovať stránku školy, na ktorej budú upresnené informácie ohľadom zápisu prvákov.
  • Od 25.3.2020 začne fungovať nová platforma na dištančné vzdelávanie www.ucimenadialku.sk , kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

  Zdroje:

  https://www.minedu.sk/opatrenia-msvvas-sr-z-24-marca-2020/

  https://www.ucimenadialku.sk/

  Obdobie prerušeného vyučovania nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Rodičom a žiakom odporúčame sledovať aktuálne informácie na webovom sídle školy a hlavne v aplikácii EduPage, prostredníctvom ktorej je zabezpečená elektronická komunikácia s pedagógmi.

  Kedže škola je v špeciálnom režime neodporúčame osobný kontakt, v prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom: zsstudentskasv@gmail.com  alebo na telefónnom čísle 0911 438 008 v pracovných dňoch v čase od 07.30 do 15.30 hod., resp. kontaktovať triednych učiteľov žiakov.

 • Prerušenie vyučovania!

  Ministerka  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
   

  Škola v tomto čase bude uzavretá!

   

  V prípade nutnosti nás môžete kontaktovať na e-mail zsstudentskasv@gmail.com a na telefónnom čísle 0911/438 008 v pracovných dňoch v čase od 07.30 do 15.30 hod.

   

  Odporúčame rodičom a žiakom sledovať aktuálne informácie na webovej stránke školy.

 • Venujte nám 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie 2% dane zo svojich príjmov nášmu Rodičovskému združeniu pri ZŠ študentskej. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu v škole.

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% dane z Vašich príjmov, tlačivá nájdete na sekretariáte školy alebo si ich môžete stiahnuť zo stránky školy.

  Ďakujeme za pochopenie a podporu

  Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.pdf

  Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

   

 • Koronavírus COVID-19 - usmernenia a opatrenia

  Riaditeľstvo školy v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 nariadilo zamestnancom školy, ktorí boli v čase jarných prázdnin mimo územia SR konzultovať svoj zdravotný stav s ošetrujúcim lekárom a prijať následné opatrenia. Všetci zamestnanci, ktorých sa to týka, tak urobili a podľa pokynov lekárov a Úradu verejného zdravotníctva nie je potrebná ich domáca karanténa.

  Zároveň riaditeľstvo školy apeluje na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí. 

   

  Preventívne opatrenia Mesta Snina:

  https://www.snina.sk/udalosti/preventivne-opatrenia-mesta-snina-531sk.html

  Usmernenia MŠVVaŠ SR:

  usmernenie 3_koronavirus.pdf

  usmernenie 2_koronavirus.pdf

  usmernenie_koronavirus.pdf

   

   

   

 • Plavecký kurz

  V dňoch od 11. 2. do 14. 2. a od 18. 2. do 21. 2. 2020 absolvovali žiaci 3. a 6. ročníka plavecký výcvik, na ktorom sa naučili a zdokonalili si všetky plavecké štýly a techniku plávania. Žiaci tretieho ročníka si osvojovali základy plávania v malom bazéne. Prostredníctvom rôznych hier si vytvárali pozitívny vzťah k vode. Žiaci šiesteho ročníka si osvojovali rôzne plavecké štýly vo veľkom bazéne.   V závere plaveckého výcviku plného preplávaných kilometrov, skákania, zábavy, smiechu, ale aj svalovice, si všetci účastníci zmerali svoje sily vo vytrvalostnej disciplíne a v pretekoch tromi plaveckými spôsobmi.

 • Jarné prázdniny

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že jarné prázdniny budú v čase od 2. marca 2020 do 6. marca 2020. Do školy sa nastupuje v pondelok 9. marca 2020.

 • Ocenenie učiteľov v kategórii "Učiteľ - môj vzor a kamarát" - informácie k nominácii

  Aj v tomto roku primátorka mesta Snina Ing. Daniela Galandová pri príležitosti Dňa učiteľov ocení tvorivých a šikovných pedagógov škôl a školských zariadení v meste Snina. Novinkou je, že pedagógov môžu na ocenenie okrem zamestnávateľa  navrhnúť aj samotní školáci alebo ich rodičia.

  Do druhej kategórie  „Učiteľ – môj vzor a kamarát“ obľúbeného pedagóga písomne nominujú žiaci alebo študenti sami, za tých najmenších ich rodičia. Nominácia má obsahovať meno a priezvisko navrhovaného pedagóga, školu/ školské zariadenie v Snine, v ktorej  pôsobí, zdôvodnenie, prečo by  mal byť ocenený; meno, priezvisko a tel. kontakt osoby, ktorá pána učiteľa/pani učiteľku/pani vychovávateľku nominovala.

  Návrhy na ocenenie môžu navrhovatelia posielať do 15. marca 2020 poštou na adresu: Mestský úrad Snina, oddelenie školstva, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo elektronicky. Stačí stiahnuť formulár, vyplniť a poslať na: jana.kostovcakova@snina.sk.

  Formulár - Deň učiteľov Snina II. kategória.docx

   

   

   

 • Magickí učitelia v našej škole


  Nielen v rozprávkach existujú čary a mágia. Ale aj na ZŠ Študentskej. V stredu 26.2.2020 k nám zavítali finalisti ceny Učiteľ Slovenska s absolventmi Komenského inštitútu, ktorí nám predvádzali „magickú chémiu“ a počas hodiny varili kyslík, ukázali ako počítať bez čísel na matematike, zatancovať si čardáš alebo vytvárať pozitívne vzťahy v triedach.

  Učitelia a riaditelia z rôznych škôl, ale aj poslanci nášho mesta a rodičia, si mohli vyskúšať praktické typy ako učiť zážitkovo, ako žiakov aktivizovať, či dávať spätnú väzbu. Všetci zúčastnení sa mohli presvedčiť, že matematiky alebo chémia nemusí byť len postrachom, ale predovšetkým zábava.

  Ďakujeme  Komenského inštitútu, Živici, ZŠ Študentskej ako aj mestu a všetkým prednášajúcim na workshopoch za inšpiráciu ako sa stať lepšími.

 • Magickí učitelia na ceste

  Dňa 26.2.2020 sa na našej škole uskutoční putovná akcia učiteľov Komenského inštitútu a národnej ceny Učiteľ Slovenska. Týmto Vás pozývame na prednášky, interaktívne workshopy a diskusie, ktoré budú venované nielen pedagógom, ale aj rodičom s deťmi. 

  Ak chcete zažiť v praxi magickú matematiku (4. ročník) alebo magickú chémiu (8. ročník), zaregistrujte sa a príďte sa na tieto prednášky pozrieť aj s deťmi.

  Harmonogram a registračný prihlasovací formulár nájdete na vyššie uvedenom odkaze.

 • Lyžiarsky výcvik


  Žiaci našej školy sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 20.1.2020. – 24.1.2020. 42 žiakov bolo ubytovaných v ubytovni Mraznica v lyžiarskom stredisku Ski Mraznica v Hnilčíku.

  Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Ski Mraznica. Žiaci boli rozdelení do 5 družstiev. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci  zvládli základy lyžiarskeho výcviku. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania – chôdza, obraty, výstupy,  základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate.

  V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, sledovali televízny program, pripravovali sa na popoludňajší výcvik. V tretí, kritický deň absolvovali  žiaci vychádzku v okolí, navštívili Múzeum baníctva a banskú štôlňu Ľudmilu. Vo štvrtok bola pre žiakov pripravená diskotéka v čajovni pri svahu spolu s programom, ktorý si pripravili žiaci.  

 • Reinter GPX mládeže v šachu - 3. kolo

  V sobotu 15.2.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili 3. kola Reinter GPX mládeže v šachu, ktoré sa konalo v Humennom. Zúčastnilo sa ho 32 detí z piatich okresov Prešovského kraja. Domov sme si doniesli šesť medailí a za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený žiak našej školy Ján Hudák 5. A, ktorému sa podarilo získať 6 bodov z možných 7. Výsledky 3. kola:

  Kategória C14

  3. miesto - Aurel Huňara 6. B

  Kategória D8

  2. miesto - Olívia Huňarová 1. B

  Kategória D11

  2. miesto - Michaela Čornaničová 5. A

  3. miesto - Jana Riľaková 5. A

  Kategória D14

  3. miesto - Emma Hudáková 5. A

  Konečné poradie 

  1. miesto - Ján Hudák 5. A

  Srdečne blahoželáme!

 • Dlhodobá liga v šachu - 4. kolo

  Dňa 13.02.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili 4. kola dlhodobej ligy v šachu. Súťaž prebiehala v priestoroch spoločenskej sály Domu kultúry v Snine. Celkovo 45 žiakov ZŠ a OSG bojovalo nielen o najlešpie umiestnenie v tejto súťaži, ale aj o cenné body do GPX tabuľky v šachu mládeže. Tentoraz sme získali 6 prémií, a to zásluhou týchto žiakov. Výsledky:

  Chlapci 1. - 4. ročník

  1. miesto - Timur Pacoľak 3. A

  2. miesto - Filip Tomek 3. A

  3. miesto - Alex Aliji 4. A

  Chlapci 5. - 7. ročník

  3. miesto - Ján Hudák 5. A

  Dievčatá 5. - 7. ročník

  2. miesto - Jana Riľaková 5. A

  3. miesto - Emma Hudáková 5. A

  Víťazom srdečne blahoželáme:

 • Biologická olympiáda kat. C

  Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo obvodné kolo Biologickej olympiády kategórie C (8. - 9. ročník). Z naše školy sa zúčastnili súťaže žiačky 8. B a 9. B. V projektovej časti sa žiačka Sofia Kuliková 8. B umiestnila na 1. mieste a Sofia Plišková 9. B na 4. mieste. V teoreticko-praktickej časti získala Lenka Neumannová 8. B 3. miesto a Sára Sičáková 8. B 5. miesto. Srdečne blahoželáme.

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
 • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
  Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria