Navigácia

 • Organizácia ŠKD od 13.10.2020

  Vážení rodičia,

  Vzhľadom na nové opatrenia o neorganizovaní činnosti ŠKD aj v poobedňajších hodinách a ak bude prevádzka nevyhnutná, minimalizovať miešanie detí z jednotlivých tried upravujeme činnosť oddelení  následovne:

  Oddelenia vychovávateliek v budove škd budú vykonávať svoju činnosť iba pre deti z kmeňových tried, v ktorých prebieha vyučovanie v doobedňajších hodinách.

  p. Čokynová - 1.A,  p. Barteková - 1.B,  p. Nemčišinová - 1.C, p.Bandurová - 2.B, p. Andrejčíková -2.A

  Žiaci ostatných tried budú vykonávať svoju výchovnú činnosť  ŠKD pri suplujúcom učiteľovi vo svojich triedach v hlavnej budove. Pri vyzdvihnutí svojich detí z hlavnej budovy zvoňte na elektronického vrátnika pri vchode, resp. volať na školský mobil: 0911438008

  Zároveň žiadame rodičov, aby vážne zvážili možnosť neposielať svoje deti do družiny, aj v súvislosti s personálnym zabezpečením  zastupujúcich učiteľov pri týchto žiakoch. V opačnom prípade škola nevie zaručiť nepremiešavanie žiakov z jednotlivých tried.

 • Nové opatrenia v škole od 12.10.2020

  Počas rokovania ústredného krízového štábu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling oznámil, že so zhoršujúcou sa situáciou s počtom nakazených ochorením Covid-19 sa od 12.10.2020  upravujú opatrenia pre školy

  Pre základné školy bude nosenie rúšok povinné pre prvý a druhý stupeň. Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami. 

   V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:

  1. výlety a exkurzie,

  2. športové výcviky a školské športové súťaže,

  3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

  4. kurzy na ochranu života a zdravia,

  5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

  6. saunovanie,

  7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

  Celé znenie rozhodnutia ministra   https://www.minedu.sk/data/att/17571.pdf

  Naďalej v platnosti ostávajú aj ďalšie opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID - 19 z dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách, ktorý bol účinný  od 1.10.2020 až do  aktualizácie manuálu zverejneného na webe MŠVVaŠ SR.

 • Projekt Vezmi si ma!

  Na 19.9.2020 bol vyhlásený Svetový čistiaci deň, a v tejto súvislosti spolu s iniciatívou Upracme Slovensko a projektom Vezmi si ma! OZV Envi-pak sa do tejto aktivity zapojila v piatok 18.9. aj naša škola.

  Žiaci 5. až 9. ročníkov upratovali brehy Pčolinky medzi mostami na Kukučínovej a Jesenského ulici.

 • ŠKD

  V súvislosti s aktualizovaným obsahom organizácie a podmienok výchovy   

  a vzdelávania  v ZŠ zo 16.9.2020 https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf

  a odporúčaním neorganizovať ani poobednú činnosť ŠKD, riaditeľstvo školy

  týmto žiada rodičov (hlavne 3.- 4. ročníkov), aby podľa možnosti zvážili

  nutnosť dávať deti do družiny.

  Našou snahou je minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

 • Podmienky výchovy a vzdelávania - aktualizácia

  V období od 15.9. - 23.9. naďalej platí v ŠKD neorganizovanie činnosti v ranných hodinách - ranné schádzanie detí a činnosť jednotlivých oddelení prebieha v čase od 11:15 do 16:00.

  Takýto režim je možne predĺžiť v zavislosti od meniacej sa situácie, nariadení a odporúčaní hlavného hygienika.

                                                                                                    

   

 • Organizácia výchovného procesu v ŠKD

  Činnosť ŠKD počas obdobia od 2.9.2020 do 14.9.2020, kedy platí upravený špeciálny režim, bude fungovať v čase od 11:15 do 16:00.

  Takýto režim je možné predĺžiť v závislosti od nariadení MŠ SR a  hlavného hygienika SR.

  Škola neorganizuje činnosť ŠKD v ranných hodinách - ranné schádzanie detí.

  Zápisné lístky do ŠKD budú v deň nástupu do školy 2.9. rozdávať žiakom triedni učitelia.

  Škola si vyhradzuje právo, v prípade naplnenia oddelenia pri konkrétnej p. vychovávateľke, zaradiť žiaka do iného oddelenia.

 • Organizácia a podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu na začiatok školského roka 2020/2021

  Od 2. 9. 2020 prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre všetkých žiakov povinná.

  Čas príchodu a organizácia prvého dňa – začiatku školského roka 2.9.

  2. až 4. ročníky prichádzajú do školy v čase od 8.00 – do 8.30

  5. až 9. ročníky prichádzajú do školy v čase od 8.30 – do 9.00

  Všetci žiaci po absolvovaní ranného filtra a preukázaní sa vyplneným a podpísaným zdravotným dotazníkom Zdravotny_dotaznik-nastup_do_skoly.docx odchádzajú do svojej triedy, kde ich preberá triedny učiteľ.

  Žiaci prvých ročníkov v sprievode zákonných zástupcov prichádzajú do školy o 9.00, kde na školskom dvore pri ŠKD, za zachovania bezpečnostných pravidiel, absolvujú slávnostný začiatok školského roka, s následný vstupom a obhliadkou tried. Rodičia musia predložiť vyplnené zdravotné dotazníky za svoje deti, resp. ich vyplnia na mieste.

  V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy  pre žiakov 2. stupňa povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. 

  Od 3.9. platí normálny vyučovací proces so začiatkom prvej vyučovacej hodiny 7.40 a platným rozvrhom hodín.

  Od 16. 9. 2020  platia pre nosenie rúšok  uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.

  Základná škola má vyčlenenú jednu miestnosť  určenú na bezprostrednú izoláciu.

   

   Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri  odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosení  rúšok, dodržiavanie odstupov,  dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade  potreby) a  papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí    na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené  karanténne opatrenie. Vyhlasenie_ZS-Covid_19.pdf
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii  informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne  nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast   alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   

  Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021

  Počas obdobia 2.9. – 14.9. sa nad rámec zelenej fázy:

  • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.
  • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
  • Škola organizuje aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
  • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.
  • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
  • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
  • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
  • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.
  • V určenom termíne nespájame  žiakov na  vyučovaní predmetov z rôznych tried.
 • Upozornenie - odhlasovanie z obedov

  Z dôvodu uzavretia školského roka v rámci ŠJ oznamujeme rodičom, že odhlásiť žiaka z obedov je možné do stredy 24.06.2020. Za pochopenie ďakujeme.

 • Organizácia výchovy a vzdelávania od 22.6.

  Vážení rodičia, milí žiaci

  na základe rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 16.6.2020, s účinnosťou od 22.6.2020 obnovujeme činnosť školy pre žiakov 6. - 9. ročníkov.

  Čas nástupu do školy: 7.40

  Členenie vyučovacích dní:

  Pondelok, utorok - vyučovanie podľa rozvrhu tried, s úpravou: 1.- 3. ročníky 4 vyučovacie hodiny, 4. - 6. ročníky 5 vyučovacích hodín, 7. - 9. ročníky 6 vyučovacích hodín.

  Streda, štvrtok - odovzdávanie a preberanie učebníc 

  Ostatné dni podľa pokynov triednych učiteľov.

  Odovzdávanie vysvedčení bude 30. júna.

  Pre žiakov 6. - 9., resp. nových žiakov z ročníkov 1.- 5. platí povinnosť pri nástupe ráno predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti  Vyhlasenie_ZS-Covid_19.pdf​​​​​​​  a musia prejsť ranným filtrom.

  Naďalej platia bezpečnostno - hygienické opatrenia a nosenie rúšok všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. • Výtvarná výchova

  Ukážky prác žiakov počas dištančného vzdelávania 1. a 2. ročníkov z tried uč. Mihálikovej

 • Kritéria na hodnotenie žiakov

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  predkladáme Vám odsúhlasené a ucelené kritéria na hodnotenie počas dištančného vzdelávania a kritéria  záverečného hodnotenia na vysvedčenie.

  Kriteria_hodnotenia_Covid_19.docx

 • Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti od 15.6.

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 9.6.2020, s účinnosťou od 15.6.2020 obnovujeme činnosť oddelení  ŠKD v pôvodnom zložení žiakov pri svojej vychovávateľke.

  Vzdelávacia činnosť v doobedňajších hodinách bude prebiehať tiež v pôvodných triedach pri svojej triednej učiteľke, naďalej v blokovej forme.

  Upravujeme čas príchodu do školy:  všetci žiaci prítomní v škole začínajú vyučovanie 7:40

  Stanovený čas ukončenia vyučovania sa nemení (1-2 ročníky 11:00, 3-4 r. o 11:30, 5r. o 12:00).

  Naďalej však platia všeobecné hygienicko–epidemiologické opatrenia.

 • Dištančné vzdelávanie - VYV

  Ponúkame Vám ukážky prác z výtvarnej výchovy žiakov uč. Talarovičovej na tému Land Art

 • Zber papiera- PRELOŽENÝ !

  Vážení rodičia, 

  v súvislosti s neúplne otvorenou prevádzkou školy a znemožnením prístupu iných osôb do priestoru školy sa avízovaný zber papiera prekladá na začiatok budúceho školského roka (október).

  Ďakujeme za pochopenie

 • Aktualizácia informácií pri otvorení školy

  Vážení rodičia,

  v priloženom dokumente zverejňujeme Pokyn riaditeľa školy, ktorý upravuje podmienky prevádzky a vnútorný režim otvorenia školy, ŠKD a školskej jedálne od 1.6.2020.

  POKYN_RIADITELA_SKOLY_1.6.2020.pdf

  Znova prikladáme odkaz na vyhlásenie o bezinfekčnosti, potrebný pri nástupe.

  Vyhlasenie_ZS-Covid_19.pdf

 • Nástup do školy

  Vážení rodičia,

  na základe zverejnených dokumentov na web ucimenadialku.sk pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol) a v nadväznosti na  realizovaný prieskum medzi rodičmi dotknutých ročníkov od 1.6.2020 otvárame našu školu pre prihlásených  žiakov 1. – 5. ročníka za nasledovných podmienok:

  Základné informácie

  1. Prvý deň vstupuje žiak do školy len na základe vyplneného dotazníka o bezinfekčnosti.
  2. Vyučovanie bude prebiehať v ucelených uzavretých skupinách v počte najviac 20 žiakov- nemenný kolektív.
  3. Skupinu žiakov môže vyučovať aj učiteľ, ktorý daných žiakov pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, nevyučoval.
  4. Vyučovanie v škole bude prebiehať blokovo/tematickým spôsobom. Úprava rozvrhu bude včas oznámená tr. učiteľom cez Edupage. Následne ŠKD do 16.00. ŠKD sa týka iba prvého stupňa!
  5. Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí nenastúpia 1.6.2020 do školy na základe rozhodnutia rodiča a žiaci  6. – 9. ročníka budú naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní.
  6. Kvôli minimalizovaniu kontaktov jednotlivých skupín bude príchod žiakov rozložený na časové úseky od 7.25 do 8.25. (harmonogram bude včas zverejnený)
  7. Každé ráno pred vstupom do budovy bude vykonávaný ranný zdravotný filter, t.j. ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekcia rúk všetkých osôb.

        8.  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých                     priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.

        9.  V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

       10. Vedenie školy a vyučujúci v jednotlivých skupinách budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie             hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

       11.  Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevy toaliet či spoločných priestorov budú organizované           tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

       12. Bude zabezpečené upratovanie miestností a dezinfekcia toaliet a dotykových plôch, ostatných povrchov               alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

      13. Podávanie obedov v školskej jedálni sa uskutoční za dodržiavania bezpečnostných opatrení a v zmysle                usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.

      14.  Pri rannom odprevádzaní a vyberaní žiakov zo školy sa sprevádzajúce osoby pred školou                           nezhromažďujú a do budovy nevstupujú

   

  Povinnosti zákonného zástupcu 

  1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode a odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorázové vreckovky.
  3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020.
  4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo vyhlásenia tu: Vyhlasenie_ZS-Covid_19.pdf
  5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  Pri podozrení na ochorenie

  1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
  2. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ .
  3. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

   

   

 • Výtvarné práce

  Ukážky výtvarných prác žiakov uč. Mihálikovej

 • Deň matiek

  Práce žiakov uč. Talarovičovej na tému "Deň matiek- darček pre moju mamu"

 • Kompozícia fotografie

  Ukážky prác žiakov 8.a 9. ročníkov uč. Talarovičovej na tému "Kompozícia fotografie".

 • Zber papiera

  ZBER PAPIERA BUDE!

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v tomto období každoročne organizujeme zber papiera a chceme v tom pokračovať aj v tomto šk. roku. Mimoriadne opatrenia v súvislosti s Covid-19 a prerušené vyučovanie nám to ale nedovoľujú. Avšak súčasná situácia naznačuje, že sa do školy čoskoro vrátime. Preto do týždňa po skončení karantény zber papiera oficiálne vyhlásime. Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste sa nezbavovali nazbieraného papiera v domnení, že zber nebude. 

  Ďakujeme 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
 • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
  Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria